Lütfen Bekleyiniz...

İNSAN KAYNAKLARI

Ülkemizde savunma ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşme, teknoloji ve tedarik programlarını yönetmek görevini üstlenmiş olan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), bu görev ve sorumluluğun başarı ile yerine getirilmesi sürecinde çalışanlarını fark yaratan en önemli ve en değerli kaynağı olarak kabul etmektedir. 

Buradan hareketle SSB; etik ve tutarlı davranmayı kendine ilke edinen, insanları duyarlılıkla anlama olgunluğuna sahip ve işbirliği içinde çalışarak en iyi çözümleri sunmayı taahhüt eden kişileri bünyesine katmayı; çalışanların üretkenliğini ve verimliliğini artıracak başta eğitim ve gelişim olmak üzere çeşitli yaklaşımları sunmayı ve yetişmiş işgücünü elde tutmayı amaçlamaktadır. 

Hızlı büyüyen, genç, eğitimli ve dinamik kurumsal yapımız, yoğun, ancak iş tatmini yüksek ve ekip çalışmasına dayalı çalışma ortamımız, yönetim önceliğinde çalışan ve görev dengesinin her zaman gözetildiği yaklaşımlarımız, ulusal savunma sanayinin tasarımında bütünleştirici, yapıcı ve yenilikçi rolümüz, çalışanların inisiyatif kullanabildiği yetkilendirilmiş yönetim yapımız ve müşterilerimize sunduğumuz en iyi çözümler, SSB’yi farklı kılan başlıca özelliklerimizdir. 

SSB; “değer yaratan değer gören çalışanlara sahip güçlü bir kurum olmak” amacı doğrultusunda hayata geçirdiği kurumsal uygulama ve yaklaşımları ile sadece kamuda değil, aynı zamanda savunma sanayii sektöründe de örnek gösterilen kurumlardan biridir.
 
SSB’li olmak; sürdürülebilir başarıyı ilke edinen, sürekli değer yaratmaya gayret eden, sektörde ortak aklın oluşturulmasına öncülük eden, sürekli gelişimi ve iyileşmeyi hedefleyen, savunma sanayinde değişimi ve liderliği temsil eden bir kurumda çalışmak demektir.

Ülkemizde savunma sanayiinin geliştirilmesi ve TSK’nın sistem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan SSB, çalışanlarına seçkin ve üst düzey bir kariyer imkânı sağlamaktadır. 

Ücretler ve sosyal haklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında düzenlenmektedir.

Savunma Sanayii Uzman ve Yardımcılarına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10’uncu maddesine göre ücret ve tazminat ödenir.

Kadro karşılıksız sözleşmeli personel olarak, Proje Mühendisi, Kalite Test Sertifikasyon Uzmanı, Bilgi Yönetimi Uzmanı, Proje Asistanı ve Yönetici Asistanı pozisyonlarında görev yapan personele 2010/285 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında ücret ödenir. 

SSB, kurumsal performansının sürdürülebilirliğini ve çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimini sağlamak için insan kaynakları stratejisi içerisinde eğitim ve gelişim faaliyetlerine ayrı bir önem vermektedir. 

Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen eğitim programları; 


Oryantasyon Programı; göreve yeni başlayan personelin SSB’ye uyumunu sağlamak amacıyla SSB çalışanlarını tanımak, kullanıma sunulan kaynakları öğrenmek, sorunlarla karşılaşıldığında hangi profesyonel niteliklerle çözülebileceğini anlamak için hazırlanan bir programdır. Oryantasyon programı ile SSB’de işe yeni başlayan bir çalışanın kurumsal kültür, değerler ve yetkinlikleri öğrenmesi, proje yönetiminin temellerini kavraması, savunma sanayi sektörünü tanımaya başlaması, sosyal davranış kuralları ve iş odaklı kişisel gelişimlerine yönelik yaklaşımlara aşina olması hedeflenmektedir. 

Aday Memur Programı; Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine göre temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj olmak üzere üç aşamada yürütülen programdır. Program kapsamında; temel eğitim ile aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususlar hakkında bilgi verilmesi; hazırlayıcı eğitimler ile aday memurların Başkanlıkta gerçekleştirecekleri görev ve sorumluluklarını doğrudan ilgilendiren konularda uzmanlaşmalarına yönelik altyapının oluşturulması ve staj ile ise, aday memurlara görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı, iş başı eğitimlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mesleki Gelişim Programı; SSB çalışanlarının asli memurluk sürecinde; kurumsal amaç ve hedefler, doğrudan yürütmekte oldukları görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen teknik, mevzuat ve uzmanlık eğitimlerinden oluşmaktadır. Söz konusu program ile çalışanların performans ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak bilgi tazeleme ve değişime uyum eğitimleri düzenlenmektedir. 

Yetkinlik Gelişim Programı; SSB çalışanlarının bulunduğu rollerde sahip olmaları gereken temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, kurumsal yetkinlik modeline göre belirlenmiş olan temel, uzmanlık ve liderlik yetkinliklerine ilişkin farkındalıkların artırılmasına yönelik bir programdır.

Yönetici Gelişim Programı; SSB’de görev yapan yöneticilerin kurumsal stratejilerin gerçekleşmesine katkı sağlayacak liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yönetici becerilerinin pekiştirilmesi amacıyla tasarlanan özel faaliyet ve uygulamaları kapsamaktadır. Program kapsamında, yöneticilere yönelik gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kaynaklardan kurumsal öncelik ve hedeflere uygun eğitimler düzenlenmektedir. 

Yabancı Dil Programı; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri ile mesleki yabancı dilin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinden oluşmaktadır. Söz konusu program kapsamında; yürütülen projeler, ihracat ve pazarlama faaliyetleri ile uluslararası işbirliği imkânları dikkate alınarak, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça ikinci yabancı dil olarak desteklenmektedir. Ayrıca, mesleki eğitim ve uzmanlık programları kapsamında olan dil kursları bu program içerisinde değerlendirilmektedir. 

Yurt Dışı Eğitim Programı; Mesleki gelişim kapsamında ele alınacak konuların yurt dışında sağlanma zorunluluğu olduğu hallerde genel katılıma açık kurslar, Dışişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen kontenjanlar dâhilinde iştirak edilen eğitimler ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışı yüksek lisans öğreniminden oluşmaktadır. 

Buna göre; Savunma Sanayii Uzmanı unvanıyla istihdam edilen çalışanlar; deneyim süreleri, yabancı dil seviyeleri ve SSB tarafından belirlenmiş olan 50 üniversiteden alacakları kabul belgeleri dikkate alınarak, belirlenen konularda, mecburi hizmet karşılığında yurtdışında yüksek lisans yapabilmektedir. Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen kontenjanlar dâhilinde gerekli şartları taşıyan Savunma Sanayii Uzmanları, ABD ve AB ülkelerinde 12 veya 24 aylık programlar için görevlendirilmektedir. Diğer taraftan, yurt içindeki üniversitelerden yüksek lisans ve doktora için kabul alan çalışanlarımız, birim amirlerinin onayı ile bu çalışmaları için desteklenebilmektedir.

Kurumsal Bilgi Paylaşım Günleri; kurumsal iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve yaygınlaştırılması, çalışanlar tarafından alınan eğitimler ve uzmanlık tezlerinin paylaşılmasına yönelik bir programdır.

E-Öğrenme; SSB Akademi uygulaması ile çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla uzaktan erişim sağlayabilecekleri bir platform üzerinde diledikleri zaman ulaşabilecekleri e-eğitimlerden oluşmaktadır.

SSB’de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3238 sayılı teşkilat kanunumuz çerçevesinde, Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı kadrosu ile Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere kadro karşılıksız sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır.
 
SSB’nin yukarıda belirtilen unvan/pozisyon personel istihdamı ilk defa açıktan atama suretiyle yapılmaktadır.
 
1. Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı istihdamında;
 
Genel şart olarak;


- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesindeki (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 
Özel şart olarak;


a) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonucuna göre sınav duyurusunda belirtilen puan türünden asgari puana sahip olmak,
b) Son iki yıl içerisinde alınmış, İngilizce dilinde, YDS’den veya buna denk bulunan asgari (B) seviyesinde puana sahip olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve mühendislik fakültelerinin ilanda belirtilecek ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 
şartları gerekmektedir.
 
2. Kadro karşılıksız sözleşmeli personel statüsünde Proje Mühendisi, Bilgi Yönetimi Uzmanı, Kalite-Test ve Sertifikasyon Uzmanı, Proje Asistanı ve Yönetici Asistanı istihdamında;
 
Genel şart olarak;


- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesindeki (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 
Özel şart olarak ise;


a) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS’ den, giriş sınav duyurusunda belirtilen KPSS puan türü ve puanına sahip olmak,
b) Son iki yıl içerisinde alınmış, İngilizce dilinde, YDS’den veya buna denk bulunan giriş sınav duyurusunda belirtilen asgari seviyede puana sahip olmak,
c) En az dört yıllık eğitim veren; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ticari bilimler, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, fen, fen-edebiyat, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve hukuk fakültelerinin ilanda belirtilecek ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,
 
şartları gerekmektedir.
 
Ayrıca ön lisans (Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik ve halkla ilişkiler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümleri) mezunu olarak Yönetici Asistanı pozisyonu istihdamında ise yukarıda belirtilenler için genel şartlara ilave olarak özel şartların a ve b bendinde belirtilen şartlar aranır.

Proje Bazlı Sözleşmeli Personelin İşe Alımına Yönelik Genel Başvuru İş İlanı (13.07.2018)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Sözleşmeli Uzman istihdam etmektedir. Projelerde oluşabilecek ihtiyaçlarda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizi kurum web sayfamız üzerinden oluşturmanız beklenmektedir. Adaylarda aranacak ön koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar:

 • Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan (1 ve 2 numaralı alt bentler hariç olmak üzere) genel şartları taşımaları,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmaması (erkek adaylar için),

şartları aranır.

Özel Şartlar:

 • En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, Başkanlığın ihtiyacına göre belirlenecek, yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,
 • İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2(iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,
 • İş deneyimi 5 yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 yıldan çok olanlar için 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması, şartları aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

 • Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak )
 • Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
 • Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).
 • Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

Değerlendirme ve Atama:

Söz konusu ilan Genel Başvuru niteliğinde olduğundan, başvurular veritabanımıza eklenecek olup, Başkanlığın ihtiyacına göre değerlendirme yapılarak, sınav daveti için uygun adaylar belirlenecek ve sınava davet edilecektir.

Başkanlığın ihtiyacına göre açık pozisyon odaklı ilan yayınlanabilecek olup, kurum web sayfası üzerinden oluşturulan özgeçmiş ile başvuru yönlendirilebilir.

Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar; sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bilgi Alma:

Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 92 13 , (312) 411 97 00 veya (312) 411 98 57 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

İnternet üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayınız.

Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel Alımına Yönelik İş İlanı (01.08.2018)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam etmektedir. Proje ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizi kurum web sayfamız üzerinden oluşturmanız beklenmektedir. Adaylarda aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar:

 • Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan (1 ve 2 numaralı alt bentler hariç olmak üzere) genel şartları taşımaları,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmaması (erkek adaylar için), şartları aranır.

Özel Şartlar:

 • En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği,
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
  • Elektronik Mühendisliği,
  • Endüstri Mühendisliği,
  • Havacılık Mühendisliği,
  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği,
  • Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,
 • İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,
 • İş deneyimi 5 yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 yıldan çok olanlar için 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması, şartları aranır.

Özel Bilgi Ve İhtisas Alanına İlişkin Şartlar:

 • Elektronik harp,
 • Elektro-optik sistemler,
 • Radar,
 • Anten,
 • RF/mikrodalga,
 • Sinyal/veri İşleme,
 • Sonar sistemler,
 • Haberleşme teknolojileri

alanlarından en az birinde savunma sektörü veya haberleşme sektöründe en az 2 (iki) yıl tecrübeli olması şartı aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri 26 Ağustos 2018 tarihine kadar sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

 • Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak )
 • Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
 • Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).
 • Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

Değerlendirme ve Atama:

Söz konusu ilan Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığı’nda Proje Bazlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmaya yönelik olup, başvurular veri tabanımıza eklenecektir. Sınav daveti için veri tabanı içinden uygun adaylar belirlenecek ve davet edilecektir.

Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar; sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bilgi Alma:

Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 92 13 , (312) 411 97 00 veya (312) 411 98 57 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

İnternet üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayınız.

ARGE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel Alımına Yönelik İş İlanı (08.08.2018)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam etmektedir. Proje ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizi kurum web sayfamız üzerinden oluşturmanız beklenmektedir. Adaylarda aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar:

 • Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan (1 ve 2 numaralı alt bentler hariç olmak üzere) genel şartları taşımaları,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmaması (erkek adaylar için),

şartları aranır.

Özel Şartlar:

 • En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun,
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği/ Malzeme Mühendisliği/ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,
  • Kimya Mühendisliği/ Kimya,
  • Makine Mühendisliği /Mekatronik Mühendisliği,
  • Bilgisayar Mühendisliği/ Yazılım Mühendisliği,
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği/ Elektronik Mühendisliği/ Elektronik Haberleşme Mühendisliği,
  • Fizik Mühendisliği/ Fizik,
  • Nükleer Enerji Mühendisliği,
  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği,
  • Endüstri Mühendisliği,
  • İşletme/ İktisat,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,
 • İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,
 • İş deneyimi 5 yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 yıldan çok olanlar için 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması,

şartları aranır.

Özel Bilgi Ve İhtisas Alanına İlişkin Şartlar:

Savunma Sanayii alanında ARGE Projeleri ve proje yönetim süreçleri konusunda tecrübe sahibi adaylardan;

 • Malzeme karakterizasyon tekniklerine ve malzemelerin yapısal analiz ve performans test süreçleri,
  • Balistik koruma,
  • Kompozit malzeme,
  • Metalik malzeme,
  • Döküm süreçleri,
  • Malzeme karakterizasyon,
  • Ferrit/Seramik/magnetik malzeme,
 • Malzeme Büyütme (MBE ile Büyütme/MOCVD ile Büyütme),
 • KBRN Tespit ve Teşhis Sistemleri,
 • Kimyasal/Biyolojik Savaş Ajanları Tespiti, Teşhisi, Dekontaminasyonu,
 • Radyoaktif/Nükleer Maddeler ve Radyasyon Tespit Sistemleri ve Radyasyon Ölçümü,
 • Patlayıcı ve Alt bileşenleri (Plastik Bağlı Patlayıcılar/ Enerjik Malzemeler / Patlayıcı Sentezi vb.) ve Patlayıcı Modelleme ve Yazılımları (ANSYS, ANSYS AUTODYN, LS-DYNA, ABAQUS EXPLICIT vb.), Terminal Balistik/ Hasar Verebilirlik/Hasar Görebilirlik vb Hesaplamalar/Algoritmalar
 • Silah/Mühimmat Sistemleri Tasarımı, Duyarsız Mühimmatlar, Tapa ve bileşenleri vb.
 • Kızılötesi dedektörler ve kameralar,
 • Patlayıcılar ve Patlayıcı Modelleme Yazılımları (ANSYS, AUTODYN, LS-DYNA, ABACUS, EXPLICIT vb.),
 • Elektronik Harp ve Radar Sistemleri,
  • RF Devre Tasarımı,
  • RF Güç Yükselteçleri,
 • Hava Savunma Teknolojileri,
 • Uydu/Uzay Sistemleri,
 • Füze Sistemleri,
 • Büyük Veri ve Yapay Zeka,
  • Makine Öğrenmesi,
  • Derin Öğrenme,
 • Makine Öğrenmesi,
 • Siber Güvenlik,
 • Bilişim Sistemleri
  • İşletim sistemleri, bilgisayar ağları ve sanallaştırma,
  • Bulut bilişim,
 • Aviyonik Sistemler,
 • Haberleşme Teknolojileri,
  • Taktik Veri Bağları,
  • Radyo Frekansı,
  • Hücresel Haberleşme,
  • Kablosuz Haberleşme,
 • Sistem Mühendisliği,
 • Mekanik Tasarım,
  • Soğutucu Tasarımı ve Üretimi,
  • Yüksek Vakumlu Paketleme Teknolojisi,
  • Kriyojenik Sistemler,
 • Nükleer Enerji Projeleri,
 • Radyoaktif/Nükleer Maddeler,
 • Radyasyon Sistemleri, Dedeksiyon ve Ölçümü,
 • Yarı iletken Maddeler,
 • Silah Sistemleri Tasarımı,
 • Görüntü ve Sinyal İşleme,
 • Navigasyon Teknolojileri,
  • Ataletsel Ölçü Birimi ve sensörleri teknolojileri,
 • Katot Tasarımı,
 • Elektromanyetik Dalgalar,
 • Elektron Tabancası,

alanlarından en az birinde deneyim sahibi ve tercihen PMO/PMP ve/veya Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olma şartları aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri 2 Eylül 2018 tarihine kadar sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

 • Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak )
 • Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı. 
 • Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).
 • Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

Değerlendirme ve Atama:

Söz konusu ilan Arge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’nda Proje Bazlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmaya yönelik olup, başvurular veritabanımıza eklenecektir. Sınav daveti için veri tabanı içinden uygun adaylar belirlenecek ve davet edilecektir.

Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar; sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bilgi Alma:

Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 92 13 , (312) 411 97 00 veya (312) 411 98 57 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

İnternet üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayınız.

Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel Alımına Yönelik İş İlanı (13.08.2018)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam etmektedir. Proje ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizi kurum web sayfamız üzerinden oluşturmanız beklenmektedir. Adaylarda aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar:

 • Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan (1 ve 2 numaralı alt bentler hariç olmak üzere) genel şartları taşımaları,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmaması,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmaması (erkek adaylar için), şartları aranır.

Özel Şartlar:

 • En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun,
  • Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği,
  • Elektrik Elektronik Mühendisliği / Elektronik Mühendisliği / Elektronik Haberleşme Mühendisliği / Telekomünikasyon Mühendisliği / Kontrol Mühendisliği
  • Fizik Mühendisliği / Fizik,
  • Matematik
  • Endüstri Mühendisliği,
  • İşletme / İktisat,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,
 • İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,
 • İş deneyimi 5 (beş) yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 (beş) yıldan çok olan adaylar için en az 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması,

şartları aranır.

Özel Bilgi ve İhtisas Alanına İlişkin Şartlar:

Savunma Sanayii ve/veya Telekom sektöründe proje yönetim süreçleri konusunda tecrübe sahibi adaylardan;

 • Bilgi Teknolojileri,
  • Ağ ve Güvenlik,
  • Büyük Veri ve Yapay Zeka,
  • Yazılım/Donanım,
  • Gereksinim Analizi, 
 • Askeri ve Sivil Haberleşme Teknolojileri,
  • Telsiz Sistemler,
  • Anten Sistemleri,
  • Veri Linkleri,
  • Uydu Haberleşme Sistemleri,
  • Telli Haberleşme Sistemleri,
  • IP Tabanlı Veri Aktarım Sistemleri,
 • Elektro-Optik/InfraRed Sistemler,
  • IRST Sistemler,
  • ISR Sistemler,
  • Hedef İzleme ve/veya Takibi Yapan Sistemler,
  • EO/IR Sensör Teknolojileri,
  • Lazer,
  • Optik,
  • Katı Hal Fiziği,
 • Simülasyon Sistemleri,
  • Dağıtık Simülasyon,
  • Sanal/Artırılmış Gerçeklik
  • Modelleme,
  • Platform Simülatörleri,
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri,

alanlarından en az birinde deneyim sahibi olma, tercihen sistem mühendisliği ve/veya havacılık ve aviyonik alanlarında tecrübeli olma ve tercihen aşağıda belirtilen sertifikalara sahip olma şartları aranır;

 • PMO/PMP,
 • GIS,
 • CMMI,
 • EO/IR Eğitim Sertifikaları, 
 • Yazılım Geliştirme, 
 • INCOSE tarafından verilen Sistem Mühendisliği Sertifikasyonları,
 • Ağ Yönetimi Sertifikasyonları (CISCO vb.),
 • Ağ Güvenliği Sertifikasyonları

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri 9 Eylül 2018 tarihine kadar sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

 • Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak)
 • Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
 • Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).
 • Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

Değerlendirme ve Atama:

Söz konusu ilan Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı’nda Proje Bazlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmaya yönelik olup, başvurular veri tabanımıza eklenecektir. Sınav daveti için veri tabanı içinden uygun adaylar belirlenecek ve davet edilecektir.

Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar; sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bilgi Alma:

Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411 92 13 , (312) 411 97 00 veya (312) 411 98 57 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

İnternet üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayınız.