Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
MÜSTEŞARLIĞIMIZA, EKPSS-2018/1 SINAV SONUCU İLE YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARINDAN YARARLANANLARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ATANANLAR HAKKINDA DUYURU
16.04.2018

657 sayılı kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerince gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS-2018/1 Sınav Sonucu ile Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin atamalar Devlet Personel Başkanlığınca gerçekleştirilmiş olup, 04 Nisan 2018 tarihinde açıklanmıştır.

Bu kapsamda Müsteşarlığımıza yerleştirilen adayların göreve başlama taleplerini içeren başvuruları ile aşağıda yer alan atamaya esas belgelerini 20.04.2018 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile posta, kargo, kurye ve benzeri yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Atamaya Esas Belgeler: 
1.    Adaya ait Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı.
2.    Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı bir sureti veya geçici mezuniyet belgesi. 
3.    Adli sicil ve Arşiv kaydı. (4 adet)
4.    Son 6 ay içinde çektirilmiş 4x6 ebadında vesikalık 4 adet fotoğraf.
5.    Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair beyanı (Sadece erkek adaylar). (Ek-1) 
6.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak halen çalışanlara ait dilekçe. (Ek-2) 
7.    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında 4 nüsha ve tek sayfaya sığacak şekilde doldurup, her bir forma son 6 ay içinde çektirilmiş 4x6 ebadında vesikalık fotoğraf yapıştırılmış ve ilgili bölüm imzalanmış olarak). (Ek-3) 
8.    Atama Talep Formu. (Ek-4)
9.    Mal Bildirim Beyannamesi. (Ek-5).
10.    “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu.
11.    M.E.B.’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası (Herhangi bir örgün öğretimde ilgili dersi görmüş ve başarılı olmuş adayların bu durumu gösteren resmi belge sunmaları halinde sertifika aranmayacaktır.).

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel Daire Başkanlığı’nın 0 (312) 411 92 44 veya 0 (312) 411 91 36 numaralı telefonlarından temin edilebilir. 

Bu ilan yerleştirilmeye hak kazanan adaylara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ mahiyetindedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ek-1 Askerlik
.docx
Ek - 2 Muvafakat Dilekçesi
.docx
Ek-3 Guvenlik_Sorusturmasi_ve_Arsiv_Arastirmasi Formu
.doc
Ek - 4 Atama Talep Formu
.doc
Ek-5 Mal Bildirim
.xls