Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL
MEVZUAT
KANUNLAR
Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
GÖSTER
3238 Sayılı Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (1)(2)
GÖSTER
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
GÖSTER
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
GÖSTER
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
GÖSTER
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
GÖSTER
5201 Sayılı Harp Araç Ve Gereçleri İle Silâh, Mühimmat Ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun
GÖSTER
5202 Sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu
GÖSTER
3212 Sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal Ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı Ve Yurt İçi Alımların Yapılması Ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun
GÖSTER
3833 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun
GÖSTER
244 Sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü Ve Yayınlanması İle Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
GÖSTER
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
GÖSTER
2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
GÖSTER
2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
GÖSTER
6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
GÖSTER
4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
GÖSTER
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2009/15108 Sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararın Eki Esaslar
2010/41 Sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal Ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir Ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı Ve Yurt İçi Alımların Yapılması Ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esas
2000/53 Sayılı Gümrük Vergilerinden Muafiyet Ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar
659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
YÖNETMELİKLER
2007/11994 Sayılı Harp Araç Ve Gereçleri İle Silah, Mühimmat Ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik
27601 Sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği
2006/11545 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği
91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
2005/9913 Sayılı Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
21549 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans Ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
26315 Sayılı Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik
2008/14174 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi Ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik