Lütfen Bekleyiniz...

KURUMSAL DUYURULAR
SAVUNMA SANAYİİ YATIRIM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI KREDİ TALEBİ ÇAĞRISI
10.04.2021

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından “Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı” kapsamında savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarının yatırım faaliyetleri ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) yapılacak tesis inşaatı faaliyetlerinin finansal olarak desteklenmesi amacıyla aşağıda belirtilen koşullarda kredi verilmesi planlanmaktadır:

Kredi Para Birimi       : Türk Lirası

Kredi Vadesi              : Azami 10 yıl

Kredi Faiz Oranı         : Kredi onay tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından en son yayımlanan “İhale Yöntemiyle Satılan Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri Türk Lirası Yıllık Ortalama Bileşik Faiz Oranı’’nın yarısı olarak hesaplanan faiz oranı

Geri Ödeme Şekli      : Altı ayda veya yılda bir ödenecek anapara ve faizden oluşan taksitler

Teminat Türü             :           Anapara ve faiz toplamı tutarında ve kredi vadesinden 1 yıl uzun vadeli banka kesin teminat mektubu (Arazi temini için kredi arsa ipoteği karşılığı da kullandırılabilecektir)

KREDİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK FİRMALARDAN İSTENEN BİLGİ VE DOKÜMANLAR:

 1. Yetenek Envanteri (YETEN) Portali’ne firma kaydının yapılması ve portalde talep edilen veri alanlarının tümünün doldurulması (http://yeten.ssb.gov.tr),
 2. Firma Değerlendirme Formu’nun doldurulması (Ek-1),
 3. Fizibilite Raporu’nun doldurulması (Ek-2),
 4. Kredi Talebine Konu Yapılacak Harcamalara İlişkin Listesi’nin doldurulması (Ek-3 (yatırım), Ek-4 (tesis inşaatı, arazi temini)) ve makine/teçhizat alımı için kredi talep edilmesi durumunda ilgili proforma faturaların teslim edilmesi.

Başvuruların, SSB Sanayileşme Daire Başkanlığı’na hitaben yazılacak yazıya Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve proforma faturalar eklenerek, 30 Haziran 2021 tarihi saat 16.00’ya kadar SSB Genel Evrak Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Kredi Başvurusu, Başkanlığımızca oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirme sürecinde Komisyon tarafından firma ziyareti yapılabilecektir. Başvurudan sonra Başkanlığımızca başvuruculardan başvuru konusu ile ilgili sunum gerçekleştirmesi ve ilave bilgi, belge ve gönderilmiş olan belgelerde değişiklik talebinde bulunulabilir. Başvuru evrakları eksik olan firmaların başvuruları Komisyon tarafından değerlendirilmeyecektir. 2019 ve 2020 yılında bahse konu Kredi kapsamında iki kez kredi kullanmış olan firmaların başvuruları da Komisyon tarafından değerlendirilmeyecektir. Ancak İleri Malzeme Teknolojileri ve Robotik/Otonom Sistemler kapsamında yapılacak yatırımlar iki kez kredi kullandırılmış olsa dahi SSB tarafından değerlendirilebilecektir.

2021 yılı için öncelikli yatırım alanları olarak belirlenen;

1. Öncelikli Alanlar

 • İleri Malzeme Teknolojileri (Eklemeli İmalat, Alaşım Geliştirme/Teknolojileri, Görünmezlik Teknolojileri, Hassas Döküm Teknolojileri ve Zırh Amaçlı İleri Malzeme Teknolojileri),
 • Robotik/Otonom Sistemler,

2. Öncelikli Alanlar

 • Elektronik Harp,
 • Algılama Teknolojileri,
 • Siber Güvenlik,
 • Yapay Zekâ,
 • Elektronik/Aviyonik,
 • Silah Mühimmat,
 • Roket ve Füze Sistemleri,
 • KBRN,
 • Yarı İletken Üretimi,
 • Kompozit Teknolojileri,

3. Öncelikli Alanlar

 • Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) yapılacak tesis inşaatı,

alanlarında yapılan başvurular yukarıda belirtilen öncelik ve başvuru tarihlerine göre sıralandırılarak Komisyon değerlendirmelerine tabi tutulacaktır.

Diğer alanlarda yapılacak başvurular, yıllık olarak tahsis edilen kaynaktan bakiye kalması durumunda yine başvuru tarihlerine göre sıralandırılarak değerlendirmeye tabi tutulabilecektir.

Kredi başvurusunun onaylanması durumunda, kredinin niteliğine uygun olarak Ek-5 ve Ek-6’de yer alan taslak protokoller kapsamında kredi kullandırılacaktır. SSB kendi takdirine bağlı olarak söz konusu taslak protokollerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta serbesttir.

Ek-1: Firma Değerlendirme Formu
.xlsx
Ek-2: Fizibilite Raporu
.doc
Ek-3: Kredi Talebine Konu Harcamalara İlişkin Liste (yatırım)
.xlsx
Ek-4: Kredi Talebine Konu Harcamalara İlişkin Liste (tesis inşaatı, arazi temini)
.xlsx
Ek-5: Yatırım Kredi Protokolü Taslağı
.pdf
Ek-6: HAB’da Tesis İnşaatı Kredi Protokolü Taslağı
.pdf